Freudianska föreningen

     

Freudianska föreningen

Freudianska föreningen bildades 1997 i syfte att vara ett bidrag till diskussionen om psykoanalysens teori och praktik, samt att ge en mångfacetterad belysning av såväl dess historia som dess förhållande till andra vetenskapliga discipliner. Ursprunget till Freudianska föreningen är tvåfaldigt: först och främst det öppna seminarium som påbörjades hösten 1993 och hölls varannan onsdag i Haga i Göteborg. Dessutom fanns bland de första seminariedeltagare en önskan att diskutera psykoanalysen och organisationsformerna för utbildning av psykoanalytiker, vilket fungerat som en bidragande faktor till bildandet av föreningen.

Grundtanken med Freudianska föreningen är att var och en som på allvar hyser ett intresse för psykoanalysens teori, praktik, historia och förhållande till andra discipliner a priori skall vara välkommen att deltaga i föreningens verksamhet.

Verksamheten utgörs å ena sidan av att ett antal föreläsare inbjuds varje termin; minst åtta föreläsningar per år spridda på de två läsårsterminerna. De inbjudna föreläsarna kännetecknas av att de i olika sammanhang visat att de besitter ett kvalificerat sätt att tänka i frågor som berör Freudianska föreningens verksamhet och/eller bedrivit forskning inom något av de fyra ovan nämnda ämnesområdena. Föreläsningarna är öppna och annonseras ut i dagspress (Göteborgs-Posten) och fackpress (Psykologtidningen).

Några föreläsare återvänder regelbundet till föreningen. De kommer från Paris. Avsikten med att låta föreläsare från Paris regelbundet återkomma är att ge föreningens medlemmar tillfälle att ta del av den erfarenhet som den franska psykoanalytikern Jacques Lacan (1901-1981) lade grunden till. Föreläsare från andra tanketraditioner och länder inbjuds också. Syftet är att ge ett internationellt perspektiv på psykoanalysens teori och praktik liksom dess historia och därmed också försöka erbjuda bättre möjligheter till en förståelse av hur psykoanalysen tagit form i Sverige och hur den dagsaktuella situationen gestaltar sig. Som föreläsare inbjuds även svenska författare och forskare som ägnat sig åt att förstå viktiga moment i psykoanalysens teori och praktik samt av den psykoanalytiska rörelsens utveckling.

Verksamheten består å andra sidan av ett söndagsseminarium som går av stapeln varje söndag frånsett under skollov. Detta seminarium kan ses som den direkta fortsättningen på det öppna seminarium som startade hösten 1993. Det nuvarande seminariet börjar i mitten av september och slutar sista söndagen i maj. Deltagare i seminariet blir man genom att anmäla sig till föreningens styrelse. Antagnings-förfarandet går till så att den sökande intervjuas av någon ur styrelsen. Förutsättningen är ett aktivt deltagande, och som seminariedeltagare förbinder man sig att ha åtminstone en 75-procentig närvaro.

För tillfället är projektet Freudianska föreningen ett intellektuellt projekt, det vill säga att det syftar till att låta medlemmarna få del av en kunskap och en intellektuell diskussion i en miljö som avstått från att skapa någon hierarkisk struktur kring de olika medlemmarnas faktiska kunskaper eller kompetens. Verksamheten strävar inte heller efter att underordna sig det svenska regelsystem - det som finns eller är på väg att också utvecklas på annat håll i Europa - som legitimerar psykoterapeuter. Däremot stödjer Freudianska föreningen attityden att det är väsentligt att de som på ett seriöst sätt är intresserade av psykoanalysen såväl deltar i det offentliga samtalet som delger sina tankar och sitt kunnande till de allmänna institutionerna. Psykoanalysen kan, i den mån den representeras på ett konstruktivt sätt i det offentliga rummet, bli närvarande och fruktbar.

Freudianska föreningens seminarie- och föreläsningslokal finns på Stora Nygatan 13 i centrala Göteborg. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, samt inträdesavgifter till föreläsningarna för icke medlemmar. Medlems- och inträdes-avgifter fastställs av medlemmarna i föreningen.

Freudianska föreningen publicerar Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den publicerar också artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna. Redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften är Per Magnus Johansson.
Michael Kors Väskor Michael Kors Väskor Väskor Michael Kors Michael Kors Väskor Väskor Louis Vuitton Oakley solglasögon Oakley solglasögon Balenciaga Borse MCM Tasche Michael Kors Taschen Michael Kors Schweiz Gucci Taschen Sac Balenciaga